Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng này trước khi sử dụng trang web sodocasinovietnam.top. Sử dụng trang web đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân thủ các quy định và điều kiện được quy định dưới đây.

Bằng cách sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các quy định và điều khoản sử dụng. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong điều khoản này, vui lòng ngừng sử dụng trang web.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Mọi nội dung trên trang web sodocasinovietnam.top, bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, hình ảnh, biểu đồ, logo, video, âm thanh và phần mềm, đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của sodocasinovietnam.top hoặc bên thứ ba có cấp phép sử dụng.

Bạn không có quyền sử dụng, sao chép, phân phối hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào của trang web và nội dung trên trang web mà không được sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng.

  • Không được sao chép hoặc sửa đổi nội dung trên trang web.
  • Không được sử dụng trang web cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
  • Không được sao chép, quảng bá, phân phối, hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào của trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

2. Lỗi và bảo trì

Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web sodocasinovietnam.top luôn hoạt động một cách liên tục và không gặp lỗi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại do việc sử dụng trang web có thể gây ra.

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc tạm ngừng trang web hoặc bất kỳ tính năng nào trên trang web mà không cần báo trước.

  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ lỗi hoặc phàn nàn nào liên quan đến trang web.
  • Chúng tôi có thể thực hiện bảo trì định kỳ trên trang web mà không cần báo trước.